Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMEEN

 

Art. 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met bizzBOOKz (ondernemingsnummer: 0845.356.582). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

 

 

BESTELLING

 

Art. 2

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via het contactformulier door het klikken op de hyperlink “Verstuur”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Art. 3

Niettegenstaande onze producten zorgvuldig door ons opgesteld en gecontroleerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft product niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af.

 

 

FACTUURVOORWAARDEN

 

Art.4

De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

 

 

Art. 5

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

 

Art. 6

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Art. 7

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na de aankoop ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

 

 

Art. 8

BUSINESS class: Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

 

GAME class: Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. In geval van annulatie van een spelbegeleiding, kan dit kosteloos tot 14 dagen vóór de spelbegeleiding plaatsvindt. Gebeurt de annulatie binnen de 14 dagen voorafgaand aan de spelbegeleiding, is het volledige bedrag verschuldigd. Indien de spelbegeleiding geannuleerd wordt door bizzBOOKz, gebeurt de volledige terugbetaling.

 

MASTER class: Indien de klant de overeenkomst annuleert, gebeurt dit kosteloos tot 14 dagen vóór de nascholing plaatsvindt. Gebeurt de annulatie binnen de 14 dagen voorafgaand aan de nascholing, is het volledige bedrag verschuldigd. Indien de overeenkomst geannuleerd wordt door bizzBOOKz, gebeurt de volledige terugbetaling.

 

 

GESCHILLEN

 

Art. 9

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.

 

 

BINDING

 

Art. 10

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.