BOEK op MAAT?

dé uitgeverij voor leerkracht én leerling

Heb je niet elk onderdeel nodig uit een module?

Wens je een eigen traject samen te stellen?

 

Stel dan zelf je werkboek samen!

 

Kies voor digitaal via capisj.be of op papier volgens onderstaande lijst.

 

Alle onderdelen zijn gelinkt aan duidelijke leerdoelstellingen, gebaseerd om de jaarplannen van het GO!-onderwijs. Verschillende onderdelen zijn aangevuld met alternatieve werkvormen om leerlingen beter te betrekken bij de les. Neem zeker ook een kijkje op de pagina GAME class om je lessen aan te vullen met een edcuatief spel.

 

Je betaalt per geselecteerd onderdeel, aangevuld met een verwerkingskost. De verwerkingskost voor een boek op maat hangt af van het aantal onderdelen dat gekozen wordt.

 

  • 1 tot 5 delen: € 15
  • 6 tot 10 delen: € 25
  • meer dan 10 delen: € 30

 

De docentenhandleiding wordt opgesteld volgens de gekozen onderdelen, met een meerprijs van 25%. Er kan ook een Q&A voorzien worden, met een standaardprijs van € 15.

 

ik word ondernemer

De onderdelen uit de module 'ik word ondernemer' kan u hier vinden, waar u ook een overzicht krijgt van het aantal bladzijden en kostprijs per onderdeel.

RECHT

ONDERDEEL

DOELSTELLINGEN

BLZ.

PRIJS (in €)

Inleiding tot het burgerlijk recht

* het begrip recht (in eigen woorden) omschrijven.

 

* de noodzaak en het belang illustreren van de behoefte aan rechtsregels.

 

* de verschillende bronnen van het recht (wet, rechtspraak, rechtsleer, gewoonte) opsommen en met concrete voorbeelden illustreren.

 

* de Belgische gerechtelijke organisatie (rechtbanken en hoven) schematisch voorstellen, bondig toelichten en voor concrete situaties de verantwoordelijke gerechtelijke organisatie aanduiden.

 

* de belangrijkste actoren van de gerechtelijke organisatie (bijvoorbeeld openbaar ministerie, procureur, onderzoeksrechter, parket …) herkennen en op basis van concrete situaties beknopt hun rol omschrijven.

20 blz.

€ 4

De persoon in de maatschappij

* de begrippen natuurlijke personen en rechtspersonen omschrijven en natuurlijke en rechtspersonen van elkaar onderscheiden.

 

* de te vervullen formaliteiten met betrekking tot het begin en het einde van een persoon opzoeken en toelichten.

 

* de begrippen naam, woonplaats en nationaliteit omschrijven en de procedure voor het aanvragen van een wijziging (van bijvoorbeeld naam of woonplaats) opzoeken en toelichten.

 

* de Wet op de privacy opzoeken en de essentie ervan toelichten.

 

* de begrippen onbekwaamheid en bekwaamheid omschrijven en in verband brengen met minderjarigheid.

 

* de rechten en plichten van de minderjarige in zijn relatie met de meerderjarige betreffende goederen, zijn persoon (hoede- en bewakingsrecht), de school en het strafrecht opzoeken en toelichten.

 

* andere vormen van onbekwaamheid omschrijven.

8 blz.

€ 1

De persoon in de familie

* de begrippen huwelijk en contract van huwelijk omschrijven.

 

* de vereisten en de beletsels voor het afsluiten van een huwelijk opzoeken en toelichten.

 

* de formaliteiten voor het afsluiten van een huwelijk opzoeken en toelichten.

 

* de hoofdverplichtingen van het huwelijk opzoeken en toelichten.

 

* andere samenlevingsvormen buiten het huwelijk opsommen en bondig omschrijven.

 

* enkele huwelijksvermogenstelsels opzoeken en toelichten op basis van de kenmerken.

 

* de te vervullen formaliteiten bij een wijziging van het huwelijksvermogenstelsels opzoeken en toelichten.

 

* procedures voor een echtscheiding opzoeken en toelichten.

 

* gevolgen van een echtscheiding t.a.v. goederen, kinderen en de personen zelf, opzoeken en toelichten.

 

* de begrippen bloedverwantschap, aanverwantschap, adoptie en erkenning omschrijven en met voorbeelden illustreren.

16 blz.

€ 2

Erfecht

* de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden.

 

* de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen.

 

* de schenking onderscheiden van het testament.

 

* de begrippen vruchtgebruik en naakte eigendom omschrijven en het onderscheid illustreren.

8 blz.

€ 1

Goederenrecht

* het juridisch begrip goed omschrijven.

 

* de indelingen tussen goederen (roerende – onroerende en lichamelijke – onlichamelijke) concretiseren en het belang van dit onderscheid illustreren.

 

* het begrip eigendomsrecht illustreren.

 

* wijzen van verkrijging (zoals testament, erfopvolging, schenking, overdracht, bezit, overeenkomst, natrekking, verkrijgende verjaring) opsommen en met voorbeelden illustreren.

 

* de beperkingen op het eigendomsrecht (onteigening, erfdienstbaarheden en voorschriften) omschrijven en met voorbeelden illustreren.

 

* het begrip splitsing omschrijven en met voorbeelden illustreren.

8 blz.

€ 1

Verbintenissen

* het begrip verbintenis omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

 

* bronnen van verbintenissen (wet, contract, oneigenlijk contract, onrechtmatige daad) opsommen, bondig omschrijven en met voorbeelden illustreren.

 

* de modaliteiten hoofdelijkheid en deelbaarheid illustreren aan de hand van een voorbeeld.

 

* de voornaamste gevolgen van verbintenissen uit contracten beknopt bespreken.

 

* de voornaamste gevolgen van verbintenissen uit onrechtmatige daden beknopt bespreken.

 

* de schriftelijke bewijsmiddelen (authentieke akte, onderhandse akte, andere geschriften) en de niet-schriftelijke bewijsmiddelen (bekentenis, getuigen, vermoeden, eed) in het burgerlijk recht opsommen en de waarde van deze bewijsmiddelen omschrijven.

 

* oorzaken van het tenietgaan van verbintenissen (o.a. betaling, verjaring …) summier omschrijven aan de hand van voorbeelden.

12 blz.

€ 2

Zekerheden

* zekerheden begripsmatig omschrijven.

 

* het onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke zekerheden omschrijven.

 

* het begrip borgstelling omschrijven en aan de hand van voorbeelden illustreren.

 

* de gevolgen van de borgstelling tussen schuldeiser en borg enerzijds en tussen schuldenaar en borg anderzijds verduidelijken.

 

* andere zekerheden (zoals pandgeving en voorrecht) omschrijven en illustreren met voorbeelden.

2 blz.

€ 1

Contracten (begeleid zelfstandig leren)

* het begrip koopcontract omschrijven.

 

* de geldigheidsvereisten opzoeken en herkennen.

 

* de rechten en plichten van de koper en de verkoper opzoeken in een koopcontract en toelichten.

 

* de bewijsmiddelen van een koop omschrijven.

 

* mogelijke oorzaken van tenietgaan van een koopcontract opzoeken en illustreren aan de hand van concrete voorbeelden.

 

* het begrip verzekeringscontract omschrijven en de verschillende partijen herkennen en toelichten.

 

* verschillende verzekeringen onderscheiden (op basis van risico en verplicht – aanvullend) en toelichten.

 

* in een verzekeringscontract de rechten en plichten van de verschillende partijen opzoeken en toelichten.

 

* het begrip huurcontract omschrijven.

 

* de geldigheidsvereisten opzoeken en herkennen in een huurcontract.

 

* de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder opzoeken in een huurcontract en toelichten.

 

* de duur van het huurcontract opzoeken en mogelijkheden om het huurcontract te beëindigen, opzoeken en toelichten.

 

* het belang van het opmaken van een plaatsbeschrijving illustreren.

 

* de regelgeving in verband met de borgstelling opzoeken en toelichten.

 

* in een handelshuurcontract typische verschillen met een contract voor huishuur herkennen en toelichten.

 

* het begrip hypotheek omschrijven.

 

* de rechten van de schuldeiser (hypotheekverkrijger) opzoeken en toelichten.

de belangrijkheid van de openbaarheid (door inschrijving) van de hypotheek illustreren.

 

* de gevolgen van een hypotheekcontract voor de partijen en voor derden bespreken.

6 blz.

€ 1

Inleiding tot het fiscaal recht

* noodzaak van het heffen van belastingen omschrijven en de meest voorkomende belastingen opsommen en omschrijven.

6 blz.

€ 1

Personenbelasting

* de belangrijkste fiscale rechten en plichten van een zelfstandige opzoeken, toelichten en vergelijken met de loontrekkende.

 

* de verschillende vormen van inkomsten onderscheiden, de basisprincipes van de personenbelasting omschrijven en illustreren en een eenvoudige belastingaangifte invullen.

 

* het principe van de voorheffingen omschrijven en de grootte van de voorheffingen opzoeken (bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing) of via software bepalen (onroerende voorheffing).

 

* het principe van de aftrekbaarheid van kosten (voor loontrekkende en zelfstandige) omschrijven, enkele voorbeelden van beroepskosten opzoeken en toelichten en werkelijke beroepskosten vergelijken met de forfaitaire kosten.

 

* enkele vormen van belastingvermindering opzoeken en toelichten.

 

* met behulp van software de verschuldigde belastingen berekenen, simulaties maken en deze simulaties evalueren.

 

* uit een aanslagbiljet relevante informatie afleiden.

 

* opzoeken welke diensten een fiscaal raadgever kan vervullen.

42 blz.

€ 5

Vennootschapsbelasting

* de werking van de vennootschapsbelastingen omschrijven en het principe van de voorafbetaling toelichten.

 

* de tarievenstructuur in de vennootschapsbelasting opzoeken en toepassen.

 

* een berekening van de vennootschapsbelasting analyseren.

6 blz.

€ 1

BTW

* BTW-mechanisme omschrijven en illustreren.

6 blz.

€ 1

De handelaar en zijn verplichtingen

* het begrip kooplieden omschrijven en daden van koophandel opzoeken en verduidelijken.

 

* de wet op de handelspraktijken en op de voorlichting en de bescherming van de consument opzoeken, toelichten en voor concrete situaties toetsen aan de wet.

 

* het verschil in bewijsvoering bij een handelaar en een niet-handelaar weergeven.

8 blz.

€ 1

Faillissement

* begrip faillissement omschrijven.

 

* het belang van het gerechtelijk akkoord als een maatregel om het faillissement te voorkomen, opzoeken en toelichten.

 

* de voorziene procedure bij een faillissement opzoeken en toelichten.

 

* aantonen dat de oorzaken van een faillissement van diverse aard kunnen zijn (tegenslag, wanbeheer, onbekwaamheid ...)

 

* enkele gevolgen van het faillissement omschrijven.

9 blz.

€ 1

Arbeidsovereenkomsten

* het begrip arbeidsovereenkomst omschrijven en verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten (arbeidsovereenkomst voor bedienden, arbeiders, bepaalde duur, onbepaalde duur …) onderscheiden.

 

* noodzakelijke elementen in een arbeidsovereenkomst (toestemming, bekwaamheid, voorwerp, oorzaak, doel, loon als tegenprestatie van arbeid, gezagsverhoudingen tussen de partijen) herkennen en toelichten.

 

* in meerdere arbeidsovereenkomsten enkele belangrijke bepalingen (bijvoorbeeld beding van proeftijd, concurrentiebeding, schorsing …) opzoeken en toelichten.

 

* in een arbeidsreglement enkele belangrijke elementen opzoeken en toelichten.

 

* minimaal drie reglementeringen in verband met de rechten van de werknemer (bijvoorbeeld wettelijke bescherming van het loon, arbeidsduur, nachtarbeid, zondagsrust, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantie …) opzoeken, toelichten en in concrete situaties toepassen.

 

* voorbeelden van een schorsing van een arbeidsovereenkomst opzoeken, toepassen in concrete situaties en toelichten.

enkele mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, opzoeken en toelichten.

18 blz.

€ 2

Sociale zekerheid

* de bestaansreden van de RSZ omschrijven, de algemene organisatie van de RSZ schematisch weergeven, verduidelijken hoe de RSZ gefinancierd wordt en de uitbetalingen verlopen.

 

* voorbeelden van een tussenkomst van de RSZ omschrijven en de reglementering van minimum één tussenkomst (voorbeeld werkloosheid) opzoeken en in concrete situaties toepassen.

 

* de belangrijkste rechten en plichten van de zelfstandige opzoeken, toelichten en vergelijken met de belangrijkste rechten en plichten van de loontrekkende.

 

* de rol van het sociaal secretariaat omschrijven.

 

* steunmaatregelen bij aanwerving van personeel opzoeken en de instellingen opzoeken die hiervoor bevoegd zijn.

 

* een alternatieve tussenkomst van de overheid (via OCMW - leefloon) opzoeken en toelichten.

8 blz.

€ 1

BEDRIJFSECONOMIE

ONDERDEEL

DOELSTELLINGEN

BLZ.

PRIJS (in €)

Ondernemen, een uitdaging

* noodzakelijke vaardigheden en attitudes van een ondernemer herkennen en illustreren met voorbeelden.

 

* zichzelf evalueren met betrekking tot noodzakelijke vaardigheden en attitudes van een ondernemer.

 

* enkele risico's, opportuniteiten, voordelen en nadelen van het ondernemerschap omschrijven en illustreren met voorbeelden.

 

* instellingen waar startende ondernemers informatie en advies kunnen bekomen, opzoeken en toelichten.

 

* het doel van het ondernemingsloket omschrijven en het ondernemingsloket raadplegen.

9 blz.

€ 1

Oprichting

* enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten.

 

* enkele voor- en nadelen van de belangrijkste ondernemingsvormen opzoeken en toelichten.

 

* actuele informatie over de wettelijke verplichtingen die vooraf moeten vervuld worden bij het starten van een eigen zaak opzoeken en toelichten.

 

* opzoeken en toelichten welke vergunningen (zoals een vergunning voor een handelsvestiging) noodzakelijk zijn om een bepaalde activiteit op te starten.

 

* wettelijke verplichtingen inzake vergunningen, heffingen en attesten m.b.t. milieu opzoeken en toelichten.

 

* de regelgeving in verband met gevaarlijke inrichtingen opzoeken en enkele aspecten hiervan toelichten (Seveso).

 

* maatregelen om voedselveiligheid te garanderen opzoeken en toelichten (HACCP).

 

* steunmaatregelen voor startende ondernemers opzoeken en toelichten.

24 blz.

€ 3

Marketing mix

* een marktonderzoek uitvoeren.

 

* verschillende soorten indelingen van producten (naargelang het koopproces, merk …) herkennen, illustreren met voorbeelden en een assortiment samenstellen in functie van de doelgroep.

 

* de levensloop van een product grafisch weergeven en de kenmerken van de verschillende fasen illustreren met voorbeelden.

 

* het belang van een goede merknaam en logo illustreren.

 

* het nut van een goede verpakking illustreren.

 

* een leveranciersstudie uitvoeren en toelichten.

 

* enkele systemen van voorraadbeheer omschrijven en eventuele voor- en nadelen toelichten.

 

* de keuze voor een vestigingsplaats bepalen en toelichten.

 

* de voor- en nadelen afwegen bij het keuzeprobleem: kopen, leasen of huren van een onroerend goed.

 

* een concurrentiestudie uitvoeren en toelichten.

 

* verschillende distributiekanalen herkennen en enkele kenmerken opzoeken en toelichten.

 

* verschillende vormen van promoties (reclame, sales promotion, public relations, sponsoring …) onderscheiden en toelichten.

 

* de keuze voor een promotieactie verantwoorden.

 

* verduidelijken dat de kostprijs de bodemprijs vormt.

 

* factoren die de plafondprijs (maximale grensprijs voor de consument) beïnvloeden (zoals kwaliteit, imago, beschikbaarheid, modetrends …) omschrijven.

 

* enkele prijsbepalingmethoden (cost-oriented, demand-oriented, competition-oriented …) en prijsstrategieën (penetratiestrategie, afroomstrategie …) omschrijven en met voorbeelden illustreren.

36 blz.

€ 4

Krediet

* een raming maken van de uitgaven (lopende en investeringsuitgaven) bij het opstarten van een eigen zaak.

 

* een raming maken van de inkomsten bij het opstarten van een eigen zaak.

vertrekkend van de verwachte uitgaven en verwachte inkomsten de financieringsbehoefte bepalen.

 

* financieringsbronnen opzoeken, vergelijken en een keuze motiveren.

 

* verkoop op afbetaling en verkoop op termijn onderscheiden en de belangrijkste voor- en nadelen opzoeken en toelichten.

 

* het gebruik van kaskrediet omschrijven en de belangrijkste voor- en nadelen opzoeken en toelichten.

10 blz.

€ 2

Businessplan

* een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen.

 

* de zwakke en sterke punten uit een marketingplan en een financieel plan afleiden.

 

* de kansen en opportuniteiten uit een marketingplan en een financieel plan afleiden.

12 blz.

€ 2

Verkoopgesprek

* een verkoopgesprek voeren.

6 blz.

€ 1

Boekhouden, een inleiding

* de rol van de boekhouding als beleidsinstrument omschrijven en illustreren.

 

* de wettelijke bepalingen van de boekhoudreglementering voor zeer kleine – en kleine ondernemingen opzoeken en toelichten.

 

* de meest voorkomende betalingsdocumenten herkennen, het gebruik omschrijven en correct hanteren.

 

* de rol van de boekhouding als beleidsinstrument omschrijven en illustreren.

 

* de wettelijke bepalingen van de boekhoudreglementering voor zeer kleine – en kleine ondernemingen opzoeken en toelichten.

14 blz.

€ 2

Management

* de begrippen management, beheer, beleid, marketing en human resources management inhoudelijk situeren.

 

* een aantal managementmethoden (zoals MBO, MBWA, teammanagement) op een eenvoudige wijze omschrijven en daarbij de kracht van het teammanagement vooropzetten.

10 blz.

€ 2

Personeel

* de instrumenten bij selectie bondig omschrijven op basis van een functiebeschrijving.

 

* de instrumenten bij werving bondig omschrijven.

 

* het belang van een degelijke introductie van ‘nieuw’ personeel aantonen.

 

* opzoeken en toelichten waarvoor men bij aanwerving van personeel beroep kan doen op een sociaal secretariaat.

 

* op basis van de functiebeschrijving personeelsbegeleiding versus personeelsbeoordeling plaatsen.

6 blz.

€ 1

Analyse van de jaarrekening

* kengetallen voor liquiditeit aan de hand van een formularium berekenen, interpreteren en vergelijken met een andere onderneming uit de sector.

 

* de omloopsnelheid en omlooptijd (algemeen, van de voorraden, van de vorderingen, van de leveranciers) aan de hand van een formularium berekenen,

interpreteren en vergelijken met een andere onderneming uit de sector.

 

* kengetallen voor solvabiliteit aan de hand van een formularium berekenen, interpreteren en vergelijken met een andere onderneming uit de sector.

 

* kengetallen voor rendabiliteit aan de hand van een formularium berekenen, interpreteren en vergelijken met een andere onderneming uit de sector.

 

* het kengetal voor zelffinanciering aan de hand van een formularium berekenen, interpreteren en vergelijken met een andere onderneming uit de sector.

32 blz.

€ 4

Cashflowanalyse

* de cashflow aan de hand van een formularium berekenen, interpreteren en vergelijken met een andere onderneming uit de sector.

8 blz.

€ 1

Investerings- en financieringsanalyse

* de financieringswinst aan de hand van een formularium berekenen en hieruit het hefboomeffect afleiden, interpreteren en vergelijken met een andere onderneming uit de sector.

 

* aan de hand van een concreet voorbeeld een investeringsbeslissing op basis van verschillende methoden (terugverdientijd, gemiddeld rendement - ROI, netto contante waarde – NPV …) motiveren.

14 blz.

€ 2

Voorraad

* het begrip voorraad omschrijven.

 

* de soorten voorraden benoemen en uitleggen.

 

* de voorraadkosten opnoemen, omschrijven en illustreren met enkele voorbeelden.

 

* de factoren opnoemen die de omvang en de samenstelling van de voorraad bepalen en deze factoren met voorbeelden illustreren.

 

* inzien dat elk bedrijf een minimale voorraad nodig heeft om een continu productieproces te garanderen.

 

* het begrip ‘just-in-time’ (JIT) met voor- en nadelen omschrijven.

 

* het economisch belang van het maken van een inventaris inzien.

 

* de waarde van een voorraad inschatten.

 

* de nood van een verantwoord voorraadbeleid inzien.

 

* de gemiddelde goederenvoorraad, omloopsnelheid en omlooptijd van de voorraad berekenen.

 

* vervoersdocumenten en facturen interpreteren

 

* voorraadfiches en een eenvoudig softwarepakket voor stockbeheer gebruiken.

 

* de verschillende opslagplaatsen onderscheiden en de specifieke eisen opnoemen.

 

* het nut van een goed voorraadbeheer inzien.

 

* de reële voorraad en de administratie verifiëren.

52 blz.

€ 6

ECONOMIE

ONDERDEEL

DOELSTELLINGEN

BLZ.

PRIJS (in €)

Economie, een inleiding

* het begrip behoefte omschrijven en concretiseren via voorbeelden.

 

* de begrippen goederen en diensten omschrijven en concretiseren via voorbeelden.

 

* de begrippen produceren (productie) en consumeren (consumptie) omschrijven en concretiseren via voorbeelden.

 

* de productiefactoren (natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal) opsommen en omschrijven.

 

* het begrip economie omschrijven.

 

* het onderscheid tussen welvaart en welzijn toelichten.

 

* het belang van de vrijetijdsbesteding voor de mens aantonen.

 

* een eenvoudige economische kringloop opbouwen (gezinnen en

bedrijven) en toelichten via voorbeelden.

22 blz.

€ 3

Betalen

* het begrip kwijting omschrijven, de kwijting herkennen en hanteren.

 

* het begrip kwitantie (kwijtschrift) omschrijven, de kwitantie (kwijtschrift) herkennen en hanteren.

 

* het begrip ontvangstbewijs omschrijven, het ontvangstbewijs herkennen en hanteren.

 

* de rol van de financiële instellingen bij onrechtstreekse betaling toelichten.

 

* het begrip storting omschrijven, de storting herkennen en het document hanteren.

 

* het begrip overschrijving omschrijven, de overschrijving herkennen, het document hanteren en het routeschema uitwerken.

 

* het begrip bankcheque omschrijven en de bankcheque herkennen.

 

* het begrip domiciliëring omschrijven en voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen.

 

* het begrip permanente of doorlopende opdracht omschrijven en voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen.

 

* het begrip protonkaart omschrijven, de gebruikswijze toelichten en voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen.

 

* het begrip debetkaart omschrijven, de gebruikswijze toelichten, voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen en het routeschema uitwerken.

 

* het begrip kredietkaart omschrijven, de gebruikswijze toelichten, voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen en de gevaren van het gebruik toelichten.

 

* actuele software hanteren voor financiële toepassingen.

 

* het gebruik van andere betaalvormen (zoals maaltijdcheque) toelichten.

 

* de nieuwe tendensen inzake betalingen (zoals opleidingscheque, cultuurcheque …) schetsen.

 

* uit een rekeninguittreksel relevante informatie afleiden.

18 blz.

€ 2

Verzekeringen

* verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen0

 

* de basisterminologie met betrekking tot verzekeringen hanteren op basis van een contract uit de leefwereld van de leerling (bijvoorbeeld bromfietsverzekering) en met voorbeelden illustreren.

 

* de belangrijkste verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, autoverzekering, brandverzekering …) schematisch ordenen en bondig toelichten.

10 blz.

€ 2

Inkomensvorming

* de verschillende stelsels van vergoedingen verklaren en beoordelen.

 

* de inkomensvorming uit arbeid omschrijven m.b.t. stelsels van vergoedingen van arbeid in dienstverband versus zelfstandige.

 

* de begrippen nominaal en reëel loon verwoorden.

 

* de verschillende inkomsten uit kapitaal omschrijven en toelichten.

 

* het begrip gezinsbudget omschrijven en het belang toelichten.

 

* via een concreet voorbeeld een eenvoudig gezinsbudget opstellen.

12 blz.

€ 2

Inkomensbesteding

* de elementen van de inkomensbesteding (consumptie, sparen en belastingen) omschrijven en onderling vergelijken.

 

* de noodzaak van belastingen met voorbeelden aantonen.

 

* het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen aantonen en verduidelijken met voorbeelden.

 

* een eenvoudige, ingevulde belastingaangifte toelichten.

 

* uit een aanslagbiljet relevante informatie afleiden.

 

* de begrippen sparen en beleggen omschrijven.

 

* enkele bepalende factoren bij de keuze van beleggingen toelichten (inclusief ethisch beleggen).

 

* een beperkt aantal spaar- en beleggingsvormen (spaarrekening, termijnrekening,… ) opzoeken, toelichten en onderling vergelijken.

16 blz.

€ 2

De producent en het marktgebeuren

* de begrippen primaire, secundaire en tertiaire sectoren opzoeken via het internet.

 

* typische voorbeelden aangeven.

 

* stilstaan bij het steeds groeiende assortiment van een aantal producten en dit verklaren.

 

* het onderscheid tussen nodige, nuttige en luxegoederen maken.

 

* de subjectiviteit van deze indeling verklaren.

 

* het nut inzien van een marktonderzoek, onderzoek en ontwikkeling, commercialisatie en innovatie.

 

* het begrip ‘research and development’ verklaren en met voorbeelden illustreren.

 

* de verschillende stadia in de levensloop van een product, alsook de naamgeving verklaren.

 

* het begrip ‘productinnovatie’ aantonen met voorbeelden.

 

* het begrip ‘distributie’ omschrijven.

 

* de belangrijkste vormen van distributie onderscheiden en concrete voorbeelden uit de omgeving aanhalen.

 

* het begrip ‘prijs’ omschrijven.

 

* de wet van vraag en aanbod verwoorden en illustreren met realistische voorbeelden.

 

* de rol van de overheid bij de prijsbepaling verantwoorden.

 

* bepalen wat het koopgedrag van de consument kan beïnvloeden.

 

* het begrip ‘marketing’ omschrijven.

 

* de relatie tussen de 4 P’s verklaren.

40 blz.

€ 5

De consument en het marktgebeuren

* de diverse groepen van consumenten onderscheiden en omschrijven.

 

* de meest voorkomende manieren van inkomensvorming weergeven.

 

* omschrijven hoe de consument zijn inkomen besteedt.

 

* het dilemma tussen de onbeperkte behoeften en het beperkte inkomen uitleggen en illustreren met voorbeelden uit de eigen leefwereld.

 

* de inkomstenbesteding in de verschillende sociale klassen verklaren.

 

* enkele factoren bepalen die de wijze van kiezen bij de behoeftebevrediging beïnvloeden.

 

* de etiketten van verschillende voedingsmiddelen verklaren.

 

* aan de hand van de etikettering op onderhoudsproducten verklaren waarvoor ze gebruikt worden en hoe ze moeten bewaard worden.

 

* de belangrijkste keuzemogelijkheden en vrijheden van de consument aanhalen.

 

* verwoorden via welke kanalen de informatie bij de consument terecht komt.

 

* factoren die het consumentengedrag beïnvloeden opnoemen en indelen.

 

* met behulp van ICT en audiovisuele middelen het consumentengedrag analyseren.

 

* de rechten van de consument opnoemen.

 

* enkele bevoegde diensten i.v.m. veiligheid en gezondheid bepalen en hun rol omschrijven.

 

* het begrip ‘garantiebepaling’ omschrijven.

 

* het belang van de consumentenorganisaties verwoorden.

31 blz.

€ 4

bizzBOOKz

Langestraat 120

B-1730 Kobbegem (Asse)

+32 478 65 43 83

+32 2 894 69 76

LAATSTE NIEUWS

 

10 augustus 2018

Wil jij als eerste onze nieuwe Escape the Classroom uittesten, helemaal gratis? Laat dan snel een bericht achter op onze Contact-pagina en kom meer te weten.

 

18 juni 2018

De modules 'recht' en 'toegepaste economie' zijn opgefrist en up-to-date gebracht.

© Copyright 2017. Alle rechten voorbehouden

SiteLock

bizzBOOKz - BE 0845.356.582 (BTW: vrijgesteld van btw, art. 56, 2 van het btw-wetboek)